CHOOSE YOUR LANGUAGE
  • Search Search
×
RUBEN K. MIRZAKHANYAN

RUBEN K. MIRZAKHANYAN

ՀԹՄՄ նախագահ

About the Winner
  • About the Artist About the Winner

About the Winner

President of the Central Department of the Teckeyan Cultural Union of Armenia
RA Honoured Cultural Figure, Doctor of History 

Education, Scientific degrees
2008 Post-doctoral (doctoral) dissertation defended, Doctor of History degree awarded
1985 PhD thesis defended, PhD of History degree awarded
1976 – 1981 Faculty of History, Yerevan State University
Work experience
2016-2021 Chancellor of Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
2011 – to present Chancellor of Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
2010 – 2011 Acting Chancellor of Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
1990 – 2010 Dean of the Faculty of Culture of Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University
1981 – to present teaching and scientific research work at Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University – Lecturer, Associate Professor, Professor
1980 – 1984 Master training, Lecturer of Economics at Yerevan Technical school № 17
Scope of scientific interests
Modern Period of the History of Armenia
History of Armenian Culture
History of Armenian Visual Arts
Membership/affiliation
Honorary Member of Armenian Philosophical Academy
Member of the Board of Tekeyan Centre Fund
General Council Member of World Armenian Congress
Member of Editorial Board of scientific journals “Major Issues of Pedagogy and Psychology”, “Scientific Review”, “Journal of Armenian Studies”, “Major Issues of Special Education”, “Wisdom”, “The Russian Language in Armenia”,
Founder and Editorial Board Member of “History and Social Sciences” annual, “Azg” daily, “Baikar” weekly.
2003 – to present Chairman of the Central Board of Tekeyan Cultural Association of Armenia
2001 – 2003 Armenian Ramgavar Democratic Liberal Party’s Chairperson’s duties assumed
1995, 1999 Delegate of Armenian National Ecclesiastical Assembly
1991 – 1999 Chairperson of the National Board of Armenian Ramgavar Democratic Liberal Party, Member of the Political Council next to the President of the Republic of Armenia
Publications:
He has written eight books, more than 100 scientific and methodological articles and about 70 op-ed articles, and participated in numerous international, political and scientific conferences.
Monographs:
1. Հանգրվան /հոդվածներ, ելույթներ, հարցազրույցներ/: Երևան, 2001 թ., 356 էջ։
2. Հայաստանի 1953-1990 թթ. մշակութային կյանքի պատմության աղբյուրագիտությունը և պատմագիտությունը։ Երևան, 2008 թ., 36 էջ։
3. Մշակութային կյանքը Հայաստանում 1956-1966 թթ։ Պատմական վերլուծություն։ Երևան, 2008 թ., 166 էջ։
4. Խորհրդահայ մշակույթը։ 1956-1990 թթ.: Երևան, 2009 թ., 354 էջ։
5. Культура Армении в первой половине 60-х годов /историко-аналитические заметки/. Москва, 2008 г., 24 с.
6. Սոցիալիստական ռեալիզմը և խորհրդահայ կերպարվեստը համահեղինակ պրոֆեսոր Հ.Հակոբյան Երևան, 2014 թ., 524 էջ:
7. Социалистический реализм в живопись Своветской Армении (соавтор професор Г.Акопян) Москва, 2015 г., 535 с.
8. Իմպրեսիոնիզմ, Նկարիչ հայեր Երևան, 2016 թ., 416 էջ։
9. Socialist Realism and Fine Arts in Soviet Armenia, E. 2017, 544 p.
10. «Կրթամշակութային կյանքը Խորհրդային Հայաստանում 1920-1930 թթ.», Երևան 2018 թ., 187 էջ
11. Իմպրեսիոնիզմ. Նկարիչ հայեր, Երևան 2019 թ., 416 էջ:
Awards / Honorary titles
2019 - Medal of South Bohemia University (the Czech Republic)
2018 - Pro Universitate award, the highest award of Pázmány Péter Catholic University (Hungary)
2017 - Pázmány Péter medal (Hungary)
2016- Pázmány Peter Medal of the Catholic University of Budapest
2015 Southern Connecticut State University President’s Medal of Honour (USA)
2014 Medal of Merits of the University of Oulu (Finland)
2014 Honorary Medal of the National Assembly of the Republic of Armenia
2013 Bronze Medal of the University of Oulu (Finland)
2013 “Ambassador of the Mother Tongue”Medal of the Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia
2012 “Andranik Ozanian” medal of the Ministry of Defence of the Republic of Armenia
2012 “Ararat” Diamond Medal of Tekeyan Cultural Association
2012 Pedagogical University’s 90th Anniversary medal
2012 Gold Medal of National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine)
2009 Saint Sahak and Saint Mesrop Mashtots High-rank Medal of Honour awarded by the Catholicos of All Armenians, H.H. Garegin II
2009 Person of Cultural Merit honorary title of the Republic of Armenia
2009 “Vazgen Sargsyan” Medal of the Ministry of Defence of the Republic of Armenia
2009 Gold Medal of Yerevan State University
2009 Fridtjof Nansen Gold Memorial Medal
2009 Memorial Medal of the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia
2007 Memorial Medal of the Prime Minister of the Republic of Armenia
2007 Gold Medal of the Ministry of Culture of the Republic of Armenia
Honorary Professor of Pushkin State Russian Language Institute
Honorary Doctor of Pazmany Peter Catholic University (Hungary)
Honorary Doctor of the International Academy of Philosophy (IAPn)
Honorary Professor of National Pedagogical Dragomanov University
Honorary Professor of the Maxim Tank Belarusian State Pedagogical University
Honored Professor of the Moscow State Pedagogical University

Materials